/CCTV Notice

CCTV Notice

CCTV Notice

CCTV Monitoring

In order to:

  • Protect your personal safety when on our premises; and
  • Investigate, detect or prevent crime and to apprehend or prosecute offenders,

We reserve the right to:

  • Inspect your person or property when entering our premises;
  • Refuse you entry in our discretion; and
  • Monitor and record activities that are in plain view on our premises using closed-circuit television (CCTV) cameras.

By entering our property, you acknowledge that you are aware that we may monitor your activities and consent to us disclosing CCTV footage to authorised persons.

 

CCTV Notice Zulu

Ukuqapha ngamakhamera wethelevishini yesekhethi evaliwe (CCTV)

Lokhu sikwenzela ukufeza:

  • Ukuvikela nokuphepha kwakho lapho usesakhiweni sethu,
  • Ukuphenya, ukuthola noma ukuvimbela ubugebengu ukuze kuboshwe noma kushushiswe abephula imithetho.

Sinelungelo ezakhiweni zethu lokuqiniseka ukuthi

  • Sihlole abantu abangenayo nezimpahla zabo,
  • Sinqabe ukungenisa abantu ngokubona kwethu,
  • Siqaphe futhi sikwazi ukuqopha imisebenzi ebonakala obala ezakhiweni nasemagcekeni ethu, sisebenzisa i-CCTV.

Ngokungena endaweni yethu, uyavuma ukuthi singaqapha imsebenzi yakho futhi usinika imvume yokuthi sidalule imiqapho ye-CCTV kubantu abagunyaziwe.